Til hovedindhold
Arbejdsskadeforsikring For Selvstændige
Quitzau-Illustration.dk

Arbejdsskadeforsikring for selvstændige

Landbruget er en farlig arbejdsplads

Landbruget er en farlig arbejdsplads. Både for landmanden og for medarbejderne. Hvis en medarbejder rammes af en ulykke eller sygdom som følge af arbejdet, er de personskader, det medfører, dækket af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Har medarbejderen der ud over selv tegnet ulykkes- og livsforsikringer, kan der også være forsikringsdækning på disse forsikringer. Også selvom der udbetales erstatning fra arbejdsskadeforsikringen.

Det er dog ikke kun de ansatte, der kan være dækket af en arbejdsskadeforsikring. Også landmanden selv og en eventuelt medarbejdende ægtefælle/samlever kan være dækket.

Arbejdsskadeforsikring for selvstændige og deres ægtefæller

Landmanden kan tegne arbejdsskadeforsikring for sig selv og sin medhjælpende/medarbejdende ægtefælle/samlever. Er virksomheden personligt ejet, er det frivilligt for landmanden at tegne forsikringen. Er den drevet i selskabsform – f.eks. A/S eller Aps. – er forsikringen lovpligtig også for landmanden selv og medarbejdende ægtefælle/samlever.

Med denne forsikring får landmanden ret til samme ydelser som medarbejderne ved tilskadekomst, der skyldes arbejdet.

Forsikringen kræver ikke afgivelse af helbredsoplysninger og udbetaler erstatning uafhængigt af, hvad der måtte blive udbetalt fra andre privattegnede ulykkes- og livsforsikringer.

Også arbejdsrelaterede sygdomme bør være forsikringsdækket.

For også at være dækket ved arbejdsbetingede sygdomme, skal landmanden og ægtefælle/samlever ud over arbejdsskadeforsikringen også sig tilmelde sig frivillig sikring hos Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Det gøres via hjemmesiden www.virk.dk.
Der skal ikke afgives helbredsoplysninger ved tegning af forsikringen.

Hvad dækker arbejdsskadeforsikringen?

Forsikringen dækker i henhold til Lov om Arbejdsskadesikring. Det er ulykkestilfælde og sygdomme, der opstår udførelse af arbejdet og som medfører en varig personskade.

Hvilke ydelser kan fås fra arbejdsskadesikringen?

Arbejdsskadesikringen yder erstatning for skader, der medfører varige mén eller død. Ydelserne er:

 • Sygebehandling, optræning og hjælpemider m.m.
  Mens arbejdsskadesagen behandles, kan udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler m.m. erstattes af arbejdsskadeforsikringen i det omfang, de ikke betales af det offentlige.
  Hvis skaden medfører et varigt behov for udgifter til helbredelse og træning, vil erstatningen for dette blive ansat til et engangsbeløb.
  Herunder dækkes også skade på briller og tandskader
 • Varigt mén
  Hvis arbejdsskaden medfører et varigt mén på 15 % eller mere betaler forsikringen erstatning. Erstatningen beregnes som en procentdel af maksimumbeløbet ved 100 % mén, der i 2018 er 879.000 kr. Således vil et varigt mén på 25 % medfører en erstatning på 25 % af 841.500 kr. = 210.375 kr., der udbetales som et engangsbeløb, Er tilskadekomne på skadetidspunktet fyldt 40 år, nedsættes erstatningen med 1 % for hvert år, tilskadekomne på skadetidspunktet var over 39 år. Var tilskadekomne på skadetidspunktet fyldt 60 år, reduceres erstatningen med yderligere 1 % for hvert år, tilskadekomne var over 59 år.
  Udbetalingen er skattefri.
 • Tab af erhvervsevnen
  Hvis arbejdsskaden medfører et varigt tab af erhvervsevnen på 15 % eller mere udbetales en løbende ydelse, der beregnes ud fra erhvervsevnetabsprocenten og tilskadekomnes årsløn eksklusiv arbejdsmarkedsbidrag. Beregningsgrundlaget (årslønnen) kan mindst udgøre 197.000 kr. og højst 527.000 kr. Ud fra faktorer fastsat og reguleret i henhold til Lov om Arbejdsskadesikring, beregnes en løbende ydelse, der udbetales månedsvis og er skattepligtigt.
  Er erhvervsevnetabet under 50 % omsættes beløbet normalt til en éngangsudbetaling. Det samme gælder, hvis afgørelsen om erstatning sker på et tidspunkt, hvor tilskadekomne er 2 år fra at nå folkepensionsalderen eller er folkepensionist.
 • Overgangsbeløb ved dødsfald
  Har arbejdsskaden medført døden, har ægtefællen/samlever ret til et overgangsbeløb på 165.500 kr.
 • Tab af forsørger
  Har arbejdsskaden medført døden, har ægtefælle/samlever ret til erstatning for tab af forsørger. Erstatningen fastsættes under hensyn til omfanget af afdødes bidrag til husstandsindkomsten og efterladtes muligheder for at forsørge sig selv. Erstatningen udbetales forud med 1/12 om måneden og i en tidsbegrænset periode, der højst kan udgøre 10 år. Evt. efterindtægt fra afdødes ansættelsesforhold modregnes i udbetalingerne. Udbetalingerne ophører tillige, når efterladte når folkepensionsalderen.
  Udbetalingerne er skattepligtige.
  Erstatningen kan efter ønske fra den efterladte udbetales som et éngangsbeløb
 • Erstatning til efterladte børn
  Efterlader afdøde sig børn under 18 år, har børnene krav på en løbende ydelse svarende til 10 % af afdødes årsløn, således som denne beregnes i Lov om Arbejdsskadesikring. Udbetalingen ophører, når barnet fylder 18 år.
  Udbetalingerne er skattepligtige.

Præmien.

De fleste forsikringsselskaber beregner en præmie svarende til, hvad det koster at forsikre en fuldtidsansat medarbejder. Herudover kommer betalingen for frivillige sikring ved arbejdsbetingede sygdomme. Den udgør 709 kr. årligt i 2018.

Dette indlæg har 0 kommetarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilbage til toppen