Til hovedindhold
Kørsel Med Jægere I Traktortrukket Vogn

Kørsel med jægere i traktortrukket vogn

Vi er midt i jagtsæsonen og det giver god anledning til at gøre opmærksom på de regler, der gælder for transport af jægere i vogne trukket af et motorkøretøj.
På store og små fællesjagter bruges ofte vogne spændt efter en bil eller traktor til at transportere jægere og klappere mellem såterne. Det er en hurtig, bekvem og hyggelige måde, at komme omkring på, men det er også en måde, der indebærer risici og hvor jagtherren skal sikre sig, at transporten er lovlig og forsvarlig.

Sikkerheden er ikke altid i fokus

Som oftest bruges vogne, der er indrettet til formålet. Der er faste bænke og høje sidefjæle, som i vid udstrækning sikrer passagererne mod at falde af og komme til skade. Dog ses der også mere lemfældige tranporter, hvor små halmballer eller løse bænke udgør sædet på en gummihjulsvogn eller lignende interimistiske løsninger.

Forsikringen afbøder økonomisk katastrofe

Det er indlysende, at når der transporteres personer, skal det foregå på en forsvarlig måde og det bør være lige så indlysende, at skulle der trods forsvarlig kørsel ske en skade, da skal der også være en forsikring, der kan afbøde de økonomiske konsekvenser. Både for den eller de tilskadekomne og for den, der er ansvarlig for transporten.

Kørslen skal være lovlig

Udgangspunktet er, at forsikringen dækker lovlig kørsel. Lovgivningen skelner mellem kørsel uden for færdselslovens område og kørsel på færdselslovens område. Færdselsloven gælder for ”færdsel på vej som benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter”. Det vil sige alle veje – herunder skovveje, markveje, private veje, gårdspladser og lignende, hvor der kommer gående, cyklende og kørende i biler ført af forskellige personer med forskellige ærinder. Det er politiets vurdering, at færdselsloven også gælder for skovveje, selvom skoven med skiltning er afspærret for offentligheden på grund af jagt.

Kørsel uden for færdselslovens område

Der stilles ingen formelle krav til indretning eller godkendelse af køretøjer og vogne, der benyttes uden for færdselslovens område. Det er dog ikke ensbetydende med, at føreren af køretøjet ikke kan stilles til ansvar, hvis der sker en ulykke. I en sådan situation vil det blive vurderet, om der er kørt uansvarligt. I vurderingen indgår køretøjets og vognens indretning og måden, der er kørt på. Bliver det vurderet, at føreren er ansvarlig for ulykken, vil det medføre et erstatningsansvar.

Kørsel på færdselslovens område

I modsætning til kørsel med studenter og enkelte andre typer persontransport, er der ikke særlige regler for kørsel med jægere på færdselslovens område. Der kræves således ikke en ”lejlighedstilladelse” til transporten. Bliver jagtselskabet involveret i en ulykke eller bringes det til standsning af politiet, er det færdselslovens § 82 om befordring, belæsning, vægt, dimensioner m.m. lovligheden vurderes efter. Af denne fremgår det bl.a. at passagerer ikke må medtages i et sådant antal eller være anbragt på en sådan måde, at der kan opstå fare for dem selv eller andre. Det er op til politiet i den enkelte situation at vurdere, om transporten er lovlig.

Trafik- og Byggestyrelsen vurderer, at en vogn trukket efter en bil ikke opfylder lovens krav om sikker befordring, hvorimod en vogn trukket efter en traktor kan være lovlig, såfremt vognen er indrettet til formålet.

Krav til traktor og vogn

Ved kørsel på færdselslovens område skal både vogn og den trækkende traktor skal være indregistrerede. Der må således ikke benyttes en ”godkendt” eller uindregistreret traktor.
Fordi der ikke i lovgivningen er specifikke regler for anvendelse af traktortrukne vogne til transport af jægere, kan en sådan vogn ikke ved syn blive godkendt til persontransport. Den kan alene godkendes til ”godstransport”.
Trafik- og Byggestyrelsen har dog ingen indvendinger mod indretningen af vognen til personbefordring, såfremt denne opfylder de samme krav, som stilles til vogne, der er godkendt til ”rutekørsel i vanskeligt terræn”. Her er der specifikke krav til sæders størrelse og fastgørelse, ind- og udgange, sporvidde i forhold til tyngdepunkt, m.m. De skal desuden være forsynet med alarmeringsanlæg fra vognen til traktorens førerhus, ildslukker og forbindskasse.
På registreringsattesten vil stå, at vognen er godkendt til ”godstransport”. Dog vil det tillige fremgå, hvor mange passagerer vognens indretning er godkendt til.
Vogntoget skal fremstilles til syn en gang årligt til fornyet godkendelse og må ikke køre med højere hastighed end 20 km/t på asfalteret vej og 10 km/t på grusvej.

Også Arbejdsmiljøloven kan komme i spil

Er det en betalingsjagt, hvortil der er engageret klappere, skal den, der har indgået aftale med klapperne, sikrer, at kørsel med klapperne overholder Arbejdsmiljølovens krav til sikkerhed. Herunder også, at klapperne er dækket af en arbejdsskadeforsikring. Det gælder uanset om klapperne er aflønnet med penge eller med naturalier i form af en hanejagt eller lignende.

Forsikringsdækning

Ved kørsel uden for færdselslovens område er det arrangøren af jagten, der skal sørge for at forsikringsdækningen er i orden. Er det en jagtlejer, der står for jagten og transporten af deltagerne, skal jagtlejeren tegne en ansvarsforsikring, der dækker risikoen. Er det ejeren af ejendommen, vil der ofte være en landbrugsansvarsforsikring, der kan udvides til at dække kørslen uden for færdselslovens område
Nogle forsikringsselskaber stiller også ved kørsel uden for færdselslovens område specifikke krav til vognens indretning. Udvidelsen skal fremgå af policen.
Køres der på færdselslovens område, skal ansvar for transporten skal være dækket af traktorens motoransvarsforsikring.
De landsdækkende landbrugsforsikringsselskaber tegner forsikringer for kørsel med jægere både udenfor og på færdselslovens område. Der er tale om en tillægsdækning til landbrugsansvarsforsikringen eller en registreret traktors motoransvarsforsikring.
Samme forsikringsselskaber medforsikrer klappere og andre hjælpere på bedriftens arbejdsskadeforsikring.

KNÆK OG BRÆK!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilbage til toppen