Til hovedindhold
Kornopbevaring

Kornopbevaring

Oplag af korn og frøafgrøder er som anden produktbeholdning dækket på landbrugsforsikringens løsøredækning. Dækningen omfatter brand, tyveri, stormskade og oversvømmelse som følge af sky- eller tøbrud. En forudsætning er dog, at arten og mængden af produktbeholdningerne svarer til det, der er oplyst på forsikringspolicen. Og der er flere andre forhold at tage i betragtning. Derfor er det en rigtig god ide, at tjekke policen en ekstra gang inden der igen skal fyldes op i lagrene.

Mængder/værdier

Det er forskelligt, hvorledes forsikringsselskaberne opgør de forsikrede mængder og art af produktbeholdninger. Nogle angiver det med en samlet forsikringssum, andre ud fra antal dyrkede hektar og andre igen med antal kubikmeter lagerplads. Uanset hvorledes mængden er angivet, er det vigtigt, at det svarer til den maksimale lagerbeholdning, da der ellers kan gøres underforsikring gældende.

Hvor mængden angives ud fra antal dyrkede hektar, er det vigtigt at nævne, såfremt der købes ekstra produktbeholdning hjem til eget brug eller videresalg. Det kan være foderkorn eller det kan være halm købt på marken og beregnet til videresalg til varmeværk. Det er ligeledes vigtigt at tjekke, at det angivne antal hektar og afgrødefordelingen svarer til det faktuelle, da det danner grundlag for præmieberegningen og dermed også dækningen.

Forsikringsstedet

Forsikringsstedet er det sted, hvor forsikringen dækker og adressen – eller adresserne – skal være nævnt i forsikringspolicen. Typisk egne ejendomme, men lejes der lagerkapacitet i andres bygninger, skal det som oftest fremgå af forsikringspolicen. Alle forsikringsselskaber dækker produktbeholdninger og andet løsøre, der midlertidigt befinder sig uden for forsikringsstedet. Med midlertidigt menes typisk 3 mdr. og hvor hensigten er, at beholdningerne skal tages hjem til egen bedrift indenfor denne periode. Er det f.eks. korn, der er oplagret i lejede bygninger og som skal videresælges til 3. person direkte derfra, regnes det ikke for at være midlertidigt uden for eget forsikringssted. Derfor skal det fremgå af policen.

Forsikring af anlæg/udstyr

Tjek også bygningsforsikringen. Svarer den nævnte anvendelse af bygningen til de faktiske forhold. Benævnelsen kan f.eks. være ”Avl”, ”Lade” eller ”Kornlager”. Står der kun ”Maskiner”, ”Lager for landbrug” eller lignende, skal det sikres, at der er taget højde for, at der opbevares korn og andre afgrøder i bygningen. Sådan oplag vurderes at være en højere risiko og er der ikke taget højde for det ved fastsættelse af præmien, kan det betyde en reduceret erstatning for både bygning og løsøre ved en brandskade.

Også brug af korntørring ved olie- eller gasfyrede varmekanoner er en øget risiko. Fremgår det af policen, at der ikke benyttes varmekanoner ved korntørring, er det vigtigt, at det heller ikke sker, da en skade som følge af sådan anvendelse også kan medføre reduktion af erstatningen eller i værste fald ingen erstatning for bygnings- og løsøreskaden.

Når der anvendes varme til korntørring skal brandsikringskravene hertil være overholdt. Kravene fremgår af Brandteknisk Vejledning nr. 8, der kan købes hos Dansk Brandteknisk Institut eller oplysningerne kan muligt indhentes hos forsikringsselskabet.

Driftstab og meromkostninger

En ofte undervurderet risiko for plantebrug er driftstabsrisikoen. Der ses forsikringspolicer, hvor driftstabet kun dækkes i højst 12 måneder efter en skade. Et år er ofte for lidt. Sker skaden på det mest uheldige tidspunkt, hvor nybyggeri forsinkes på grund af vejrlig eller trækkes byggestarten ud på grund af myndighedsbehandling, kan det tage halvandet til to år før byggeriet igen kan tages i brug. Der vil derfor være behov for en tilsvarende driftstabsperiode, således at udgifter til oplag, tørring m.m. i lejede bygninger og anlæg dækkes.

Skadeopgørelse og erstatning

Når der er sket en skade, er det vigtigt at anmelde den hurtigst muligt. Ved en større skade anbefales det at engagere egen rådgiver til at hjælpe med skadeopgørelsen.

Produktbeholdninger, der var beregnet til videresalg erstattes med salgsprisen med fradrag af sparede omkostninger til opbevaring, transport m.m. Produkter til anvendelse i egen bedrift til f.eks. foder eller hjemkøbt til egen bedrift erstattes med genanskaffelsesprisen på tilsvarende produkter.

Peter Quitzau,
Direktør,
DLBR Forsikringsmægler A/S

Fakta om DLBR Forsikringsmægler A/S:
DLBR Forsikringsmægler A/S er en forsikringsmæglervirksomhed med kontorer i Vordingborg, Vojens og Herning. Virksomheden er specialiseret indenfor landbrugets forsikringsbehov. Vi arbejder helt uafhængigt af forsikringsselskaberne og skal alene varetage vore kunders behov. Kontakt os på tlf. 57 86 02 80 eller mail post@dlbrforsikring.dk.

Dette indlæg har 0 kommetarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilbage til toppen